Salon Cleopatra Oss

Dé; wimperstyliste van Oss!

Algemene voorwaarden

1.ALGEMEEN

1.De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Cleopatra Oss ‘’CBL’’ (Cleopatra Beauty Lashes), en de client waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden, niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Client dient zich vooraf aan de behandeling zich hiervan op de hoogte testellen


2.INSPANNING CBL

1.De wimperstyliste van Beautysalon Cleopatra zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij schoolt zich continu bij en houd actief contact met collega’s in Nederland, maar ook in wereldwijd om zich up to date te houden.

2.De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijk wijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de wimperstyliste word vermeld.

3.De wimperstyliste van Beautysalon Cleopatra ‘’CBL’’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de client onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt heeft welke invloed zijn op de behandeling.


3.AFSPRAKEN

1.De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk 24u. vooraf gaande aan de afspraak aan Beautysalon Cleopatra melden.

2.Indien client deze afspraak niet of niet tijdig nakomt, word door beautysalon Cleopatra 50% van de behandeling aan de client doorberekend. Mocht verhindering voorkomen door overmacht, zal de bovenstaande komen te vervallen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3.Indien de client later dan de afgesproken in salon komt, word de behandelingsduur door de wimperstyliste ingekort met de verloren tijd en wordt het gehele honorarium aan de client door berekend. De aangegeven richttijden zoals vermeld op de website worden hierbij aan gehouden.

4.Huisdieren zijn niet toegestaan om hygiene, concentratie en veiligheid te waarborgen, is het niet mogelijk dat client vergezeld word. 

5.Mocht u kind u vergezellen, dit graag van tevoren aan te geven, 1 kind is welkom er is geen grote wachtruimte in de salon!


4.BETALING

1. Beautysalon Cleopatra vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

2.Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

3.De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en evt. producten te voldoen. Dit kan contact of via bank overmaking.

4.Op Cadeaubonnen wordt geen restitutie gegeven. Wanneer voor een behandeling gekozen word met een lagere waarde dan op de bon vermeld, blijft het overige bedrag staan voor een volgende behandeling.


5.PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

1.De client voorziet de styliste voor de/bij de eerste behandeling voor wimper-extensions van alle gegevens op het intake formulier, welke wimperstyliste noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de behandeling.

2.Het is in Nederland niet verplicht vooraf een eerste behandeling een patchtest te doen. Indien de client dit wenst, word deze kosteloos door beautysalon Cleopatra vooraf aan de eerste behandeling geboden.

3.De wimperstyliste behandelt de gegevens van de client vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoons gegevens.

4.Beautysalon Cleopatra zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client .

5.De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

6.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is verteld of als dit voortvloeit
 Uit de aard van de informatie.

7.De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de wimperstyliste verlicht de vertrouwelijke aan derden te verstrekken.

8.De styliste gebruikt foto’s/ filmpjes gemaakt tijdens de behandeling op haar facebook-/Instagram-/Pinterest profiel of website na mondelinge toestemming van de client. Hierbij zal het materiaal zo gebruikt worden dat client anoniem blijft, mits anders besproken.

9.Indien client jonger dan 18 jaar is, is schriftelijke ouderlijke toestemming tijdens de intake vereist voorafgaand aan de behandeling. Bij jongeren onder de 14 jaar is geen behandeling mogelijk


6.AANSPRAKELIJKHEID

1.Beautysalon Cleopatra is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de wimperstyliste van salon Cleopatra is uit gegaan van de door verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichaam aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden en vrije tijds besteding.

2.Beschadeging en/of diefstal: Beautysalon Cleopatra Oss- CBL, meld diefstal altijd bij de politie, wanneer meubilair, apparatuur of producten door client worden beschadigd, heeft Beautysalon Cleopatra het recht een schade vergoding op te eisen.

3.De Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van client  of gebruikt vervoermiddel. Bij de Salon is ruime parkeergelegenheid en het is verantwoordelijkheid van client diens vervoermiddel na behoren te parkeren.

4.De Salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel-)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door client te bewijzen en dan nog slechtst tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Beautysalon Cleopatra Oss draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel-)schade aan het oog of oogoppervlak. De client brengt de salon voorafgaand aan de behandeling op de hoogte van eventuele (lichamelijke) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.


7 KLACHTEN

1.Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet een klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5dagen na ontdekking gemeld worden aan Beautysalon Cleopatra.

2.Beautysalon Cleopatra moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3.Indien een klacht over de behandeling gegrond is (zoals beoordeeld door de wimperstyliste van Salon Cleopatra) Zal Salon Cleopatra de behandeling opnieuw verrichten, tenzij in overeenstemming tussen client en Salon Cleopatra tot een andere overeenkomst wordt besloten.

4.Indien Beautysalon Cleopatra en de klager niet tot een overeenkomst kunnen komen, kan de klager het geschil voor leggen aan de wetgever of mediator.


8.BEHOORLIJK GEDRAG

1.De client behoort zich  in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de client na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste van Beautysalon Cleopatra het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.


9.GARANTIE

1.Beautysalon geeft de client vier dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

* De client andere producten dan de door styliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
* De client bij een behandeling arriveert met oog make-up, of sporen hiervan.
* De client de after-care instructies niet heeft opgevolgd, hieronder valt ook het in de ogen wrijven of in de slaap op het kussen de extensions ’eraf slapen’.
* Blootstelling aan weersinvloeden,(zoals een hoge luchtvochtigheid of regen) direct na de behandeling zijn nadelig voor uitharding van de lijm. Hierdoor ’schrikt’ de lijm en de extensions laten los. In de salon van Cleopatra worden de omstandigheden geoptimaliseerd. Weersinvloeden die een slechte retentie veroorzaken, vallen buiten de macht van de wimperstyliste van Beautysalon Cleopatra.
* De client een advies  van de wimperstyliste om medische hulp te zoeken niet binnen 5werkdagen heeft op gevolgd.
Beautysalon geeft onder geen beding geld retour.

2.Na een behandeling kan de huid altijd een reactie geven. De client geeft aan hiervan op de hoogte te zijn voorafgaand aan de behandeling middels een intake formulier. Client begrijpt dat een allergische reactie, oogontsteking of irritatie ten alle tijden kan voorkomen en zal Beautysalon Cleopatra hier niet verantwoordelijk voor stellen. Er word in het geval van een reactie nimmer geld terug gegeven, de salon kan na overleg de wimper-extensions kosteloos verwijderen, indien client de behandeling wil doorzetten is dit op risico van de client en zal ten strengste worden afgeraden.